A Q U A

Transparència

D’acord amb el seu Codi ètic, l’AQUA es compromet a publicar de manera activa la informació rellevant sobre les seves activitats i a garantir el dret d’accés a la informació pública.

Codi ètic

El Codi ètic de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones que hi col·laboren, i també els compromisos que se’n deriven, per promoure un comportament ètic i afavorir les bones pràctiques en el desenvolupament de les seves funcions.

Podeu consultar el Codi ètic aquí.

Qualitat interna

La política de qualitat de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra té com a pilars la missió, la visió i els valors de l’Agència i té per objecte la garantia de la qualitat interna de l’AQUA, amb l’objectiu fonamental de contribuir a una bona planificació estratègica i gestió operativa de la institució.

L’AQUA manifesta els següents compromisos amb la qualitat:

  • El compliment de la legislació vigent i el Codi Ètic de l’Agència.
  • El disseny, l’aplicació, el seguiment i la revisió del seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ), basat en el cicle de millora contínua.
  • L’avaluació externa d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat.
  • La rendició de comptes i la bona comunicació amb els seus grups d’interès.

Aquesta política de qualitat s’aplica a tots els processos interns de l’AQUA, desplegats en procediments. Totes les persones de l’equip directiu i tècnic són subjectes a aquesta política.

Informació econòmica

 

A continuació, podeu consultar les retribucions mínimes i màximes en funció de cadascuna de les posicions de l'AQUA.

Les retribucions van ser aprovades pel Comitè Director de l'AQUA al juliol de 2023 (des de llavors no s'han tingut en compte les pujades de l'IPC).

Posició

Retribució

Mínima

Màxima

Tècnic/a de qualitat júnior

24.000,00 €

30.000,00 €

Tècnic/a de qualitat

30.000,00 €

40.000,00 €

Tècnic/a de qualitat sènior

40.000,00 €

55.000,00 €

Direcció

60.000,00 €

70.000,00 €

Les retribucions salarials de l’any 2024 de l’equip actual de l’AQUA, amb l’IPC anual del 4,6 %, són les següents:

*El salari brut anual es divideix en 13 pagues.

Posició

Retribució

Salari brut mensual

Salari brut anual *

Tècnic/a de qualitat júnior 1

1.846,15 €

24.000,00 €

Tècnic/a de qualitat júnior 2

1.846,15 €

24.000,00 €

Tècnic/a de qualitat 1

2.682,05 €

34.866,66 €

Tècnic/a de qualitat 2

2.592,64 €

33.704,44 €

Direcció

4.827,69 €

62.760,00 €