A Q U A

Institucions

L'Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vetlla per la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra amb l’exigència permanent de qualitat i rigor que es deriva de les demandes dels diferents grups socials i laborals. El sistema d’avaluació és l’eina que ens permet adaptar l’ensenyament superior al marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i que alhora garanteix la millora contínua dels processos en l’ensenyament superior. En aquest sentit, l’AQUA té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l’ensenyament superior, d’acord amb els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) i en coordinació amb les institucions d’ensenyament superior.

Avaluació de plans estratègics de noves IES

En base al Decret 183/2022, del 4 de maig de 2022, d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema d’ensenyament superior d’Andorra, i el Decret 15/2023, de l’11 de gener del 2023, de modificació del Decret 183/2022 les universitats o altres institucions d’ensenyament superior privades que es vulguin instal·lar a Andorra han de presentar un pla estratègic que serà avaluat per l’AQUA.

L’avaluació de plans estratègics d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior (IES) privades consisteix en una avaluació del pla estratègic presentat pels seus promotors. El procés d’avaluació extern se sintetitzarà en un informe argumentat amb un resultat favorable o desfavorable, establint punts forts i propostes de millora, a partir dels criteris avaluats.

Procés

El procés d’avaluació d’un pla estratègic per a noves IES es desenvolupa seguint els passos següents:


Sol·licitud 

El promotor del projecte de creació de la IES privada sol·licita a l’AQUA l’avaluació del pla estratègic i li lliura la documentació associada.


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, el promotor procedeix al pagament de la taxa.


Revisió d’aspectes formals 

L’AQUA fa la revisió d’aspectes formals. En el cas de detectar mancances formals, ho notifica a la IES, que té deu dies hàbils per fer les modificacions oportunes al pla estratègic i tornar-lo a lliurar. 


Composició del panel d’experts 

L’AQUA proposa la composició del panel d’experts, segons els criteris establerts al Decret 63/2021, del 24-2-2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

El promotor disposa de cinc dies hàbils per recusar, justificadament, els membres del panel d’experts. En cas de recusació, l’AQUA disposa de deu dies hàbils per proposar una nova composició del panel d’experts.


Avaluació 

El panel d’experts avalua el pla estratègic i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe preliminar d’avaluació, en el termini màxim de dos mesos des de l’inici de l’avaluació.

La IES disposa de deu dies hàbils per aportar al·legacions, modificacions o informació addicional relacionada amb l’informe preliminar.

El panel d’experts analitza les al·legacions, modificacions o informació addicional i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe d’avaluació final en un termini màxim de dos mesos des de la rebuda de les al·legacions, les modificacions o la informació addicional.

A partir del pagament de la taxa, l’AQUA ha de resoldre l’avaluació en un termini màxim de sis mesos. En el cas que es detectin mancances formals, l’avaluació s’inicia a partir de la data que la IES lliura el pla estratègic modificat i no a partir del pagament de la taxa.

La IES, si ho considera, té la possibilitat d’apel·lar.