A Q U A

L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra pretén ser una agència àgil i propera. En aquest apartat podeu consultar algunes de les preguntes freqüents que arriben a l'Agència. 

No trobes la informació que busques? Contacta amb nosaltres omplint aquest formulari. 

Què és l'assegurament de la qualitat?

L'assegurament de la qualitat fa referència a tots aquells processos que tenen com a objectiu garantir que l'ensenyament superior compleix uns estàndards de qualitat, atenent a la seva missió, visió i objectius. 

Tal com s'indica als Estàndards i Directrius per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, l'ensenyament superior aspira a satisfer múltiples objectius i , en conseqüència, les parts interessades poden considerar la qualitat de diverses maneres, en funció dels objectius que prioritzen. Els ESG també recullen el doble objectiu de l'assegurament de la qualitat: la rendició de comptes i la millora.

Quina diferència hi ha entre l'assegurament intern i extern de la qualitat?

L'assegurament intern de la qualitat és responsabilitat de les institucions d'ensenyament superior i fa referència als seus mecanismes per garantir la qualitat de les seves activitats, incloent-hi la docència i, si s'escau, la recerca i la transferència de coneixement.

L'assegurament extern de la qualitat és responsabilitat de les agències de qualitat o altres òrgans similars, i permet reconèixer, coordinar-se i afavorir l'assegurament intern de la qualitat, acompanyar les institucions d'ensenyament superior en la millora contínua i garantir la rendició de comptes amb la societat. 

Així doncs, l'assegurament intern i extern de la qualitat són complementaris i treballen de manera conjunta i coordinada per al desenvolupament d'una cultura de la qualitat en l'ensenyament superior.

Quines funcions té l'AQUA?

Les funcions de l'AQUA són: 

 • L'avaluació, acreditació i certificació de la qualitat dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i dels diferents processos que poden afectar les institucions d’ensenyament superior, amb especial atenció en el marc de l'espai europeu de la qualitat. 
 • L'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat de recerca bàsica i aplicada de les institucions d’ensenyament superior. 
 • La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l'avaluació de la qualitat, en els àmbits de l'ensenyament superior i la recerca en línia amb els estàndards europeus i internacionals. 
 • L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels processos d'avaluació, de certificació i acreditació del sistema d'ensenyament superior. 
 • L'emissió d'informes d'avaluació adreçats als centres d'ensenyament superior, a l'Administració educativa, als agents socials i a la societat en general. 
 • L'assessorament de l'Administració educativa, de les institucions d'ensenyament superior i d'altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions. 
 • L'establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres agències estrangeres que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, d'acreditació i de certificació. 
 • La creació, modificació o supressió de taxes i preus públics, corresponent i així mateix la seva gestió i cobrament, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. Aquelles altres funcions derivades de la seva activitat o que li siguin delegades per llei.
Quines no són les funcions de l'AQUA?

L'AQUA no té competències en el reconeixement de titulacions o certificació d'idiomes. Tampoc avalua els títols, diplomes i certificats propis d'institucions d'ensenyament superior.

Què són els ESG?

Els Estàndards i Directrius per a l’assegurament de la qualitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior, adoptats el 2015, són el marc de referència comú per a l’assegurament intern i extern de la qualitat. Aquests estan dissenyats per ser adoptats en una varietat de contextos i sistemes d’ensenyament superior. 

Els ESG inclouen tres parts: la primera part fa referència a l’assegurament intern de la qualitat, la segona part fa referència a l’assegurament extern de la qualitat i la tercera part fa referència a les agències d’assegurament de la qualitat. 

L’adopció dels ESG és un dels principals compromisos del Procés Bolonya i l’establiment de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), del qual Andorra forma part des del 2003.

Qui són els agents d'interès?

Els grups d'interès de l'AQUA són els següents:

 • Consell General d'Andorra
 • Ministeri encarregat de l'ensenyament superior d'Andorra
 • Comitè Director de l'Agència
 • Persona directora de l'Agència
 • Comissió d'Avaluacions de l'Agència
 • Equip tècnic de l'Agència
 • Experts externs (peer reviewers)
 • Institucions d'ensenyament superior d'Andorra, incloent-hi els òrgans de govern, l'alumnat, el professorat i el personal tècnic i de gestió 
 • Col·laboradors externs i xarxes internacionals
 • Societat andorrana
En què consisteix l'avaluació de plans d'estudi?

L'avaluació de plans d'estudis consisteix a la valoració del seu compliment amb els estàndards i criteris de qualitat. 

Actualment, l'avaluació de plans d'estudis es realitza en quatre moments del cicle de vida de les titulacions estatals: l'aprovació, la modificació, el seguiment i la renovació.

Per consultar més informació, pots consultar el nostre apartat web d'avaluació de plans d'estudis.

En què consisteix l'avaluació de les institucions?

L'avaluació de les institucions consisteix a la valoració del seu compliment amb els estàndards i criteris de qualitat.

Actualment, l'avaluació de les institucions consisteix en l'avaluació dels plans estratègics d'universitats i altres institucions d'ensenyament superior (IES) privades en el marc de la seva autorització.

En què consisteix l'avaluació del personal docent?

L'avaluació del personal docent consisteix en la valoració del perfil del professorat que, no complint amb les condicions establertes de la Llei 14/2018, de 21 de juny, de l'ensenyament superior, vulgui exercir la docència de titulacions estatals d'ensenyament superior. 

Què són els panels d'experts externs?

Segons els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) els processos d’assegurament extern de la qualitat s’han de dur a terme per grups d’experts externs. 

Els panels d’experts externs estan formats per tres persones de diferents perfils, els quals acrediten la seva capacitat tècnica per actuar com a experts externs gràcies a la seva experiència i formació. Els panels estan compostos per un expert acadèmic, un expert professional i un estudiant d’una titulació d’ensenyament superior afí a l’àmbit de titulació objecte d’avaluació. Els tres experts s’encarreguen de dur a terme l’avaluació corresponent, que pot ser d’un pla d’estudis específic o d’una nova institució d’ensenyament superior.

Els membres dels panels d’experts externs son remunerats per la seva participació en l’avaluació que duen a terme. 

Per a més informació pots consultar l’apartat de la borsa d’experts externs.

Com es pot participar en un panel d'experts extern?

Per participar en els processos d'avaluació de plans d'estudi i d'institucions d'ensenyament superior, cal estar inscrit a la borsa d'experts externs.

Pots apuntar-t'hi omplint el formulari d'inscripció.

Quantes institucions d'ensenyament superior hi ha al Principat d'Andorra?

Les institucions d'ensenyament superior que hi ha al Principat d'Andorra es poden consultar a la pàgina web del departament d'ensenyament superior del Ministeri de Relacions institucionals, Educació i Universitats.