A Q U A

Apel·lacions

La persona o la institució recurrent pot interposar, en el termini d’un mes a comptar de la notificació de la resolució, un recurs administratiu contra les resolucions de la Comissió d’Avaluacions o contra les resolucions emeses per l’AQUA. L’escrit del recurs s’ha d’adreçar a la Comissió d’Apel·lacions de l’AQUA, que és la comissió encarregada de resoldre els recursos administratius, identificant les dades de contacte de la persona o de la institució recurrent, la identificació de l’objecte de recurs i els motius pels quals s’interposa el recurs. Al recurs administratiu s’hi ha d’annexar la documentació justificativa que es consideri oportuna.

Procés

El procés de resolució del recurs es desenvolupa seguint els passos següents: 

 
Revisió dels aspectes formals del recurs 

 

La persona presidenta de la Comissió d’Apel·lacions revisa el recurs i, en cas que s’hagi d’esmenar alguna mancança, ho notifica a la persona o a la institució interessada, que disposa de deu dies per esmenar-la; si no es procedeix a l’esmena del defecte formal detectat, es considerarà que s’ha desistit del recurs formulat, i s’emetrà una resolució en aquest sentit. 

 

Constitució de la Comissió d’Apel·lacions 

La composició de la Comissió d’Apel·lacions es publica al web de l’AQUA, si bé també es comunica a la persona o a la institució interessada en el termini màxim de dos dies a comptar de la recepció del recurs. Si la resolució o l’acte impugnat afecta una persona o una institució amb la qual un dels membres de la Comissió manté un conflicte d’interessos, aquest membre ha d’abstenir-se i, si no ho fa, pot ser recusat. 

L’escrit de recusació ha de formular-se en el termini màxim de dos dies hàbils d’ençà de la comunicació de la composició de la Comissió, i ha d’incloure els fets i fonaments de dret que el justifiquen. La recusació s’ha d’adreçar a la Comissió d’Apel·lacions. La persona presidenta de la Comissió o qui la substitueixi, en cas d’haver-se formulat la recusació contra ella, trasllada l’escrit rebut, per tal que en el termini de dos dies hàbils la persona recusada pugui oposar-s’hi si ho considera oportú. La persona recusada manifesta a la Comissió si concorre o no en ella la causa al·legada; si aquesta persona nega la causa, presenta en el termini esmentat de dos dies hàbils un escrit en què s’oposa a la recusació. Els membres de la Comissió d’Apel·lacions no recusats, amb el suport necessari d’altres membres del Comitè Director, fins a arribar a un nombre de tres membres, resolen la recusació en el termini de tres dies hàbils des de la recepció del darrer escrit rebut, i traslladen la resolució a ambdós parts. Juntament amb la resolució de la recusació formulada, es notifica a l’interessat la constitució de la Comissió i els membres que la componen.   

 

Anàlisi del recurs administratiu 

Els membres de la Comissió d’Apel·lacions analitzen el recurs. Si la Comissió d’Apel·lacions ho considera oportú, la persona presidenta de la Comissió pot fer consultes, demanar aclariments o convocar a una audiència les parts; és a dir, tant la persona o la institució recurrent com la Comissió d’Avaluacions. Altrament, a instància de la persona presidenta de la Comissió, poden consultar experts externs perquè els assessorin en la resolució dels recursos formulats o en l’emissió dels informes que corresponguin. En el marc del recurs formulat, la Comissió d’Apel·lacions no pot tenir en compte nova documentació o nous mèrits produïts amb posterioritat a la data de la resolució impugnada. 

 

Resolució del recurs administratiu 

La persona presidenta de la Comissió emet i signa una resolució motivada que s’emet, com a màxim, en el termini de dos mesos. El termini per a la resolució del recurs s’inicia l’endemà de la seva presentació, si bé aquest termini se suspendrà en cas de ser necessària l’esmena d’alguna mancança, i es reprendrà el còmput a partir de la presentació correcta o, en cas de recusació, el còmput del termini es reprendrà l’endemà que la Comissió quedi degudament constituïda. 

 

Les resolucions de la Comissió d’Apel·lacions exhaureixen la via administrativa.