A Q U A

Plans d'estudis

L'Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vetlla per la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra amb l’exigència permanent de qualitat i rigor que es deriva de les demandes dels diferents grups socials i laborals. El sistema d’avaluació és l’eina que ens permet adaptar l’ensenyament superior al marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i que alhora garanteix la millora contínua dels processos en l’ensenyament superior. En aquest sentit, l’AQUA té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l’ensenyament superior, d’acord amb els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i en coordinació amb les institucions d’ensenyament superior.

L'avaluació de la qualitat de l'ensenyament superior ha d'estar orientada a la millora contínua de l'ensenyament superior segons els ESG (Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior), promoguts per l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Aprovació

L’avaluació de plans d’estudis per a la seva aprovació consisteix en una avaluació ex-ante de nous programes. El seu objectiu és garantir que la previsió teòrica dels plans d’estudis sigui sòlida i coherent, i que segueixi els requeriments de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, el Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ) i la normativa andorrana en matèria d’ensenyament superior. El procés d’avaluació extern se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb un resultat favorable o desfavorable que estableix punts forts, accions de millora vinculants i propostes de millora per avançar cap a l’excel·lència. Els informes favorables actuen com a acreditació i es publiquen, de manera que siguin accessibles a la comunitat acadèmica, als col·laboradors externs i a altres persones interessades.

Procés

El procés d’avaluació d’un pla d’estudis per a la seva aprovació es desenvolupa seguint els passos següents:


Sol·licitud 

És responsabilitat de cada institució d'ensenyament superior (IES) sol·licitar l'avaluació de nous plans d’estudis perquè puguin ser aprovats amb temps suficient. Per sol·licitar l'avaluació, les institucions d'ensenyament superior han de trametre a l'AQUA una sol·licitud i la memòria del pla d’estudis que es vol avaluar per correu electrònic (info@aqua.ad).

L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis. 


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, la IES ha de procedir al pagament de la taxa que li serà adjuntada amb el document d’acceptació. Fins que es procedeixi al pagament de la taxa no es tramita la sol·licitud formulada.


Revisió dels aspectes formals 

L’AQUA revisa els aspectes formals de la memòria de pla d’estudis i, en cas que s’hagi d’esmenar algun error, ho notifica a la IES, que disposa de deu dies per resoldre-la.


Composició del panel d’experts i calendari 

L’AQUA proposa la composició del panel d’experts, segons els criteris establerts al Decret 63/2021, del 24 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La IES disposa de cinc dies hàbils per recusar-ne, si ho creu convenient, els membres i per confirmar el calendari. En cas de recusació, l’AQUA disposa de deu dies hàbils per proposar una nova composició del panel d’experts. 


Avaluació 

El panel d’experts avalua la memòria del pla d’estudis i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe preliminar d’avaluació, en el termini màxim de dos mesos des que la IES ha aportat la informació addicional sol·licitada al punt 3 o des del pagament de la taxa.

La IES disposa de deu dies hàbils per aportar al·legacions, modificacions o informació addicional relacionada amb l’informe preliminar. 

El panel d’experts analitza les al·legacions, les modificacions o la informació addicional i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe d’avaluació en un termini màxim de dos mesos des que les ha rebut.

A partir del pagament de la taxa, l’AQUA ha de resoldre l’avaluació en un termini màxim de sis mesos. En el cas que es detectin mancances formals, l’avaluació s’inicia a partir de la data en què la IES lliura el document de la memòria modificat i no a partir del pagament de la taxa.

La IES, si ho considera, té la possibilitat d’apel·lar.

Seguiment

L’avaluació de plans d’estudi per al seu seguiment consisteix en una avaluació ex post de l’aprovació o d’una modificació substancial, amb indicacions per a la seva millora contínua. Aquesta avaluació és voluntària i es focalitza en l’aplicació del pla d’estudis, prenent com a referència els compromisos de l’aprovació i, si escau, les modificacions dutes a terme fins a aquesta data.

El procés d’avaluació extern se sintetitza en un informe argumentat no vinculant que descriu les debilitats i punts forts del pla d’estudis i propostes de millora per avançar cap a l’excel·lència.

Procés

El procés de seguiment d’un pla d’estudis per a la seva aprovació es desenvolupa seguint els passos següents: 


Sol·licitud 

És responsabilitat de cada institució d'ensenyament superior (IES) sol·licitar el seguiment de plans d’estudis perquè puguin ser aprovats amb temps suficient. Per sol·licitar el seguiment, les institucions d'ensenyament superior han de trametre a l'AQUA una sol·licitud i la memòria del pla d’estudis que es vol avaluar per correu electrònic (info@aqua.ad). 

L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis. 


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, la IES ha de procedir al pagament de la taxa que li serà adjuntada amb el document d’acceptació. Fins que es procedeixi al pagament de la taxa no es tramita la sol·licitud formulada. 


Revisió dels aspectes formals 

L’AQUA revisa els aspectes formals de la memòria de pla d’estudis i, en cas que s’hagi d’esmenar algun error, ho notifica a la IES, que disposa de deu dies per resoldre-la. 


Composició del panel d’experts i calendari 

L’AQUA proposa la composició del panel d’experts, segons els criteris establerts al Decret 63/2021, del 24 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La IES disposa de cinc dies hàbils per recusar-ne, si ho creu convenient, els membres i per confirmar el calendari. En cas de recusació, l’AQUA disposa de deu dies hàbils per proposar una nova composició del panel d’experts. 


Agenda de visites i entrevistes  

L’AQUA fa una proposta de l’agenda de visites i entrevistes. Aquesta proposta serà consensuada i completada per part de la IES. 


Avaluació 

El panel d’experts avalua la memòria del pla d’estudis i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe preliminar d’avaluació, en el termini màxim de dos mesos des que la IES ha aportat la informació addicional sol·licitada al punt 3 o des del pagament de la taxa. 

La IES disposa de deu dies hàbils per aportar al·legacions, modificacions o informació addicional relacionada amb l’informe preliminar. 

El panel d’experts analitza les al·legacions, les modificacions o la informació addicional i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe d’avaluació en un termini màxim de dos mesos des que les ha rebut. 

A partir del pagament de la taxa, l’AQUA ha de resoldre l’avaluació en un termini màxim de sis mesos. En el cas que es detectin mancances formals, l’avaluació s’inicia a partir de la data en què la IES lliura el document de la memòria modificat i no a partir del pagament de la taxa. 

La IES, si ho considera, té la possibilitat d’apel·lar. 

Modificació

D’acord amb l’article 9 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, els plans d’estudis estatals són dissenyats per les institucions d’ensenyament superior (IES) i són aprovats pel Govern amb l’acreditació prèvia de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). L’article 26 del Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals (publicat al BOPA núm. 91, del 15-7-2020) estableix que les modificacions substancials de plans d’estudis conduents a títols estatals requereixen una acreditació prèvia de l’AQUA.

Les modificacions dels plans d’estudis tenen l’objectiu de mantenir actualitzats els plans d’estudis estatals i poden estar motivades per un procés d’avaluació, per un canvi en les metodologies docents o el model educatiu o per una actualització del contingut, entre altres factors.

Tipus de modificació

Les modificacions de plans d’estudis es poden classificar en funció del seu abast:

  • Modificacions no substancials: són les modificacions menors que milloren la titulació sense comportar alteracions en la naturalesa, els objectius o l’estructura del pla d’estudis aprovat pel Govern. Fan referència, per exemple, a actualitzacions de continguts o metodologies, etc.

Les IES poden gestionar internament aquestes modificacions i les poden portar a terme sense necessitat d’una acreditació prèvia de l’AQUA. Tanmateix, l’AQUA està a disposició de les IES per resoldre dubtes o assessorar aquestes modificacions, si és requerit.

  • Modificacions substancials: són les modificacions que comporten alteracions en la naturalesa, els objectius o l’estructura del pla d’estudis, o que afectin qualsevol aspecte regulat en el decret de pla d’estudis aprovat pel Govern.

Aquestes modificacions requereixen una acreditació prèvia de l’AQUA.

En funció de la seva naturalesa, les modificacions substancials poden resoldre’s de dos maneres:

  • Menors: són les modificacions substancials que afecten només l’estructura del pla d’estudis en menys del 30% de les unitats d’ensenyament però no afecten la seva naturalesa i els objectius. Per exemple, s’hi inclouria el canvi de nomenclatura d’assignatures o el moviment d’assignatures dins la planificació temporal. Aquestes modificacions caldrà que es comuniquin oficialment mitjançant una modificació del pla d’estudis al BOPA.
  • Majors: són les modificacions substancials que afectin la naturalesa i els objectius del pla d’estudis o l’estructura del pla d’estudis en més del 30% del nombre total de crèdits que condueixen a l’obtenció del títol. Aquestes modificacions requeriran la publicació al BOPA d’un nou pla d’estudis i de l’extinció de l’antic.
Procés

El procés de modificació d’un pla d’estudis per a la seva aprovació es desenvolupa seguint els passos següents:


Sol·licitud 

És responsabilitat de cada institució d'ensenyament superior (IES) sol·licitar l'avaluació de nous plans d’estudis perquè puguin ser aprovats amb temps suficient. Per sol·licitar l'avaluació, les institucions d'ensenyament superior han de trametre a l'AQUA una sol·licitud i la memòria del pla d’estudis que es vol avaluar per correu electrònic (info@aqua.ad).

L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis.


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, la IES ha de procedir al pagament de la taxa que li serà adjuntada amb el document d’acceptació. Fins que es procedeixi al pagament de la taxa no es tramita la sol·licitud formulada.


Revisió dels aspectes formals 

L’AQUA revisa els aspectes formals de la memòria de pla d’estudis i, en cas que s’hagi d’esmenar algun error, ho notifica a la IES, que disposa de deu dies per resoldre-la.


Composició del panel d’experts i calendari 

Si s’escau, l’AQUA proposa la composició del panel d’experts, segons els criteris establerts al Decret 63/2021, del 24 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La IES disposa de cinc dies hàbils per recusar-ne, si ho creu convenient, els membres i per confirmar el calendari. En cas de recusació, l’AQUA disposa de deu dies hàbils per proposar una nova composició del panel d’experts.


Avaluació 

L’AQUA avalua la proposta de modificació i, en el termini màxim de dos mesos des que la IES ha aportat la informació addicional sol·licitada o des de l’acceptació de la sol·licitud, la Comissió d’Avaluacions emet l’acreditació o no de la modificació.

En el cas que no s’acrediti la modificació, la IES disposa de deu dies hàbils per aportar al·legacions, modificacions o informació addicional relacionada amb la proposta de modificació avaluada.

L’AQUA tornarà a avaluar la proposta de modificació. En el termini màxim de dos mesos des de la rebuda de les al·legacions, modificacions o informació addicional, la Comissió d’Avaluacions emet una acreditació o no de la modificació.

Renovació

L’avaluació de plans d’estudis perquè siguin renovats consisteix en una avaluació ex post de l’aprovació o d’una modificació substancial. Aquesta avaluació es focalitza en l’aplicació del pla d'estudis, prenent com a referència els compromisos de l’aprovació i, si escau, les modificacions dutes a terme fins a aquesta data.

El procés d’avaluació extern se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb un resultat favorable o desfavorable, que estableix punts forts, accions de millora vinculants i propostes de millora per avançar cap a l’excel·lència.

Procés

El procés d’avaluació d’un pla d’estudis per a la seva renovació es desenvolupa seguint els passos següents: 


Sol·licitud 

És responsabilitat de cada institució d'ensenyament superior (IES) sol·licitar la renovació de plans d’estudis perquè puguin ser aprovats amb temps suficient. Per sol·licitar la renovació, les institucions d'ensenyament superior han de trametre a l'AQUA una sol·licitud amb l’autoinforme i la memòria actualitzada del pla d’estudis que es vol avaluar per correu electrònic (info@aqua.ad).

L’AQUA respondrà a la sol·licitud fent una proposta de terminis.


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, la IES ha de procedir al pagament de la taxa que li serà adjuntada amb el document d’acceptació. Fins que es procedeixi al pagament de la taxa no es tramita la sol·licitud formulada.


Revisió dels aspectes formals 

L’AQUA revisa els aspectes formals de la memòria de pla d’estudis i, en cas que s’hagi d’esmenar algun error, ho notifica a la IES, que disposa de deu dies per resoldre-la.


Composició del panel d’experts i calendari 

L’AQUA proposa la composició del panel d’experts, segons els criteris establerts al Decret 63/2021, del 24 de febrer de 2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La IES disposa de cinc dies hàbils per recusar-ne, si ho creu convenient, els membres i per confirmar el calendari. En cas de recusació, l’AQUA disposa de deu dies hàbils per proposar una nova composició del panel d’experts.


Agenda de visites i entrevistes  

L’AQUA fa una proposta de l’agenda de visites i entrevistes. Aquesta proposta serà consensuada i completada per part de la IES. 


Avaluació 

El panel d’experts avalua la memòria del pla d’estudis i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe preliminar d’avaluació, en el termini màxim de dos mesos des que la IES ha aportat la informació addicional sol·licitada al punt 3 o des del pagament de la taxa.

La IES disposa de deu dies hàbils per aportar al·legacions, modificacions o informació addicional relacionada amb l’informe preliminar.

El panel d’experts analitza les al·legacions, les modificacions o la informació addicional i la Comissió d’Avaluacions emet l’informe d’avaluació en un termini màxim de dos mesos des que les ha rebut.

A partir del pagament de la taxa, l’AQUA ha de resoldre l’avaluació en un termini màxim de sis mesos. En el cas que es detectin mancances formals, l’avaluació s’inicia a partir de la data en què la IES lliura el document de la memòria modificat i no a partir del pagament de la taxa.

La IES, si ho considera, té la possibilitat d’apel·lar.