A Q U A

Qui som?

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) és una institució de dret públic que té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra d’acord amb els principis de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i els Estàndards i Directrius per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG). 

Missió, visió i valors
Missió

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) és una entitat de dret públic que té com a missió vetllar per la qualitat de l’ensenyament superior a Andorra amb l’exigència permanent de qualitat i rigor derivada de les demandes socials i laborals, mitjançant l'avaluació, acreditació i certificació en l'àmbit de la docència i la recerca a partir dels estàndards definits en l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.  
 

Visió

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) vol ser una agència àgil, propera i reconeguda internacionalment, que acompanya a les Institucions d’Ensenyament Superior (IES) cap a la millora continua de les seves activitats, i genera i transfereix coneixement en l’àmbit de l’assegurament de la qualitat.  
 

Valors

El Codi Ètic de l’AQUA defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones que hi col·laboren:

 • Independència: L’AQUA es compromet a ser independent i actuar amb autonomia.
 • Rigor: L’AQUA es compromet a dur a terme les seves activitats amb exactitud i justificació tècnica.
 • Integritat: L’AQUA es compromet a realitzar les seves activitats de manera coherent i honesta, evitant possibles conflictes d’interès.
 • Transparència: L’AQUA es compromet a publicar de manera activa la informació rellevant sobre les seves activitats i a garantir el dret d’accés a la informació pública.
 • Col·laboració: L’AQUA es compromet a cooperar i treballar en equip amb diferents actors amb una visió constructiva, admetent i valorant la diversitat i les diferències d’opinió, i contribuint al manteniment d’un bon ambient de treball. Així mateix, les activitats i els resultats de l’AQUA han de respectar l’autonomia de cada institució d’ensenyament superior i promoure’n la millora.
 • Equitat: L’AQUA es compromet a promoure l’equitat en totes les seves activitats i processos, i garantir la igualtat d’oportunitats entre el seu personal.
 • Innovació: L’AQUA es compromet a afavorir l’aprenentatge continu del seu equip i a reforçar la millora contínua i el desenvolupament de l’assegurament de la qualitat.
 • Sostenibilitat: L’AQUA es compromet a minimitzar els impactes socials, ambientals i econòmics derivats de les seves activitats.
Funcions

Les funcions de l'AQUA són:

 • L'avaluació, acreditació i certificació de la qualitat dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i dels diferents processos que poden afectar les institucions d’ensenyament superior, amb especial atenció en el marc de l'espai europeu de la qualitat. 
 • L'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat de recerca bàsica i aplicada de les institucions d’ensenyament superior. 
 • La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l'avaluació de la qualitat, en els àmbits de l'ensenyament superior i la recerca en línia amb els estàndards europeus i internacionals. 
 • L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels processos d'avaluació, de certificació i acreditació del sistema d'ensenyament superior. 
 • L'emissió d'informes d'avaluació adreçats als centres d'ensenyament superior, a l'Administració educativa, als agents socials i a la societat en general. 
 • L'assessorament de l'Administració educativa, de les institucions d'ensenyament superior i d'altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions.
 • L'establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres agències estrangeres que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, d'acreditació i de certificació. 
 • La creació, modificació o supressió de taxes i preus públics, corresponent i així mateix la seva gestió i cobrament, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 
 • Aquelles altres funcions derivades de la seva activitat o que li siguin delegades per llei.
Organització
El Comitè Director

El Comitè Director és l’òrgan de govern col·legiat de l’AQUA. Està format per:

 • M. I. Sra. Susanna Vela, Presidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a presidenta del Comitè Director.
 • M. I. Sr. Marc Magallón, Vicepresident de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General.
 • M. I. Sr. Ladislau Baró, Ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
 • Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez, Director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
 • Magfc. Sr. Miquel Nicolau, Rector de la Universitat d’Andorra.
 • Magfca. Sra. Helena Prieto, Rectora en funcions de la Universitat Carlemany.
 • Sr. Arnau Solé, Estudiant de la Universitat d'Andorra.
 • Sr. Jordi Garcia, Estudiant de la Universitas Europaea IMF.
 • Sra. Roser Daban, Representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
 • Dr. Martí Casadesús, Catedràtic de la Universitat de Girona.
 • Dr. Isaac Galobardes, Director de l’AQUA. Actua com a secretari del Comitè Director.

La direcció 

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics. 

El Dr. Isaac Galobardes és el director de l'AQUA. 


L’equip tècnic

L’equip tècnic està compost pels tècnics de qualitat i els tècnics de qualitat júnior, i la seva funció es desenvolupar les tasques de l’agència. 


La Comissió d’Avaluacions

La Comissió d'Avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent. Les funcions de la Comissió d'avaluacions són:

 • Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions.
 • Proposar millores a les guies, criteris i protocols d’avaluació per a que siguin considerats pel Comitè Director.
 • Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director.

La Comissió d'Avaluacions està formada per:

 • Dr. Carles Solà Ferrando, Catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Dr. Albert Sangrà Morer, Catedràtic de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Dr. Isaac Galobardes, President (director de l'AQUA).

La Comissió d’Apel·lacions

Les funcions de la Comissió d’Apel·lacions són:

Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’Avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA.

 • Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’Avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA.
 • Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director.

La Comissió d’Apel·lacions està formada per:

 • Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez, Director del Departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
 • Dr. Martí Casadesús, Catedràtic de la Universitat de Girona.
 • Sr. Arnau Solé, Estudiant de la Universitat d'Andorra.
Pla estratègic

Al 2023, l’AQUA el seu primer Pla Estratègic per una durada de tres anys, fins al 2025.

Podeu consultar el pla estratègic aquí