A Q U A

Personal docent

El personal acadèmic és l’encarregat de les activitats acadèmiques, docents i de recerca, i pot tenir la categoria de professor titular, de professor ajudant, de professor visitant o de professor col·laborador.

Segons la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, publicada al BOPA núm. 44 (18 de juliol del 2018) i, en especial, l’article 22, El personal docent i investigador, per exercir amb responsabilitat plena la docència per a l’obtenció d’un títol de diploma professional avançat, de bàtxelor o de màster, el professorat ha d’estar en possessió d’un títol de màster o de doctor, i, en el cas de la docència per a l’obtenció d’un títol de doctor, el professorat ha d’estar en possessió d’un títol de doctor.

Procés

El procés d’avaluació del personal docent per a la seva acreditació es desenvolupa seguint els passos següents:


Sol·licitud 

És responsabilitat de cada institució d’ensenyament superior (IES) garantir que el professorat amb responsabilitat plena compleix els requisits formatius marcats en l’article 22 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, així com sol·licitar l’avaluació de tots els docents que desenvolupen tasques de suport a la docència que no tinguin un títol oficial de màster o doctorat. L’avaluació s’ha de sol·licitar prèviament a l’inici de l’activitat docent.

Per sol·licitar l’avaluació, les institucions d’ensenyament superior han de fer arribar a l’AQUA els documents següents:

  • La sol·licitud d’avaluació del personal docent emplenada degudament (vegeu l’annex).
  • El curriculum vitae de la/les persona/es interessada/es. 
  • Una còpia dels títols obtinguts.
  • El pla docent de les unitats d’ensenyament en què es preveu que la persona interessada exerceixi la docència, així com qualsevol informació complementària que permeti entendre l’àmbit de la unitat d’ensenyament i la tasca del docent.

L’AQUA pot demanar informació o aclariments addicionals. 

Aquesta documentació es pot lliurar a l’AQUA per correu electrònic, a l’adreça següent: info@aqua.ad.


Acceptació de la sol·licitud 

L’AQUA disposa de quinze dies per analitzar i acceptar la sol·licitud. Un cop acceptada, la IES ha de procedir al pagament de la taxa que li serà adjuntada amb el document d’acceptació. Fins que es procedeixi al pagament de la taxa no es tramita la sol·licitud formulada.


Revisió dels aspectes formals 

L’AQUA revisa els aspectes formals de la memòria de pla d’estudis i, en cas que s’hagi d’esmenar algun error, ho notifica a la IES, que disposa de deu dies per resoldre-la.


Avaluació 

La Comissió d’Avaluacions emet un informe d’avaluació en el termini màxim de dos mesos des que l’IES ha aportat la informació addicional sol·licitada en la revisió dels aspectes formals o des que l’AQUA ha acceptat la sol·licitud.

Un cop s’ha emès l’informe d’avaluació, l’IES disposa de deu dies hàbils per presentar al·legacions o informació addicional relacionada amb l’informe emès. Si aquest fos el cas, l’AQUA disposaria de dos mesos des de la rebuda de les al·legacions o la informació addicional per avaluar la sol·licitud i emetre un nou informe d’avaluació.

A partir de l’acceptació de la sol·licitud, l’AQUA ha de resoldre l’avaluació en un termini màxim de dos mesos.