A Q U A

L'AQUA, d'acord amb els estàndards i directrius europeus (ESG), incorpora en tots els seus processos d'avaluació experts i expertes externes, persones de prestigi reconegut en àmbits acadèmics i professionals, així com estudiants, tenint en compte criteris d'independència, objectivitat i absència de conflicte d'interessos.

Quin paper tenen els panels d'experts externs?

Segons els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) els processos d’assegurament extern de la qualitat s’han de dur a terme per grups d’experts externs.

Els membres dels panels d’experts acrediten la seva capacitat tècnica per a actuar com a experts externs a través de la seva experiència i formació. A més l’AQUA completa la seva formació en aquells aspectes específics necessaris per al desenvolupament de les avaluacions.

Els experts externs que participen en els panels d’experts externs realitzen l’avaluació de les diferents titulacions estatals d’Andorra (diplomes professionals avançats, bàtxelors d'especialització, bàtxelors, màsters i doctorats)

Per a cada procés d’avaluació es constitueix un panel específic d’experts externs que incorpora especialistes en l’àmbit concret de la titulació objecte d’avaluació.

Quin tipus de perfils se seleccionen?
 • Personal acadèmic doctor, amb experiència acadèmica, docent d’investigació i/o gestió en l’àmbit de la titulació objecte d’avaluació.
 • Estudiants d’una titulació d’ensenyament superior afí a l’àmbit de la titulació objecte d’avaluació.
 • Professionals amb àmplia trajectòria en l’àmbit de coneixement de la titulació objecte d’avaluació.
Quines tasques porten a terme els membres dels panels d'experts externs?

Els experts externs formaran part d’un panel per avaluar un pla d’estudis específic i hauran de:

 • Participar en una sessió formativa remunerada.
 • Aportar coneixement i experiència pròpia d’un àmbit de coneixement per valorar l’assoliment dels estàndards i criteris d’avaluació.
 • Realitzar, si escau, una visita a les instal·lacions de les institucions d’ensenyament superior i/o entrevistes als agents implicats, en format presencial o virtual.
 • Redactar els informes experts.
 • Coordinar-se amb la resta de membres del panel d’experts, en format presencial o virtual.

La tasca del panel d’experts és puntual, és a dir, es porta a terme per a un servei concret.

Com són compensats els membres dels panels d'experts externs?

Tots els membres dels panels d’experts seran remunerats per la seva participació en la sessió formativa i les reunions realitzades incloent l'anàlisi individual del pla d'estudis i/o les entrevistes i visites realitzades (si procedeix); a mode d'orientació:

Avaluacions sense visita ni entrevistes (aprovacions de plans d'estudi)

 • Sessió formativa
 • Anàlisi individual del pla d'estudis i primera reunió de discussió i posada en comú amb la resta de membres del panell per tal de redactar l'informe expert preliminar
 • Segona reunió per posar en comú les al·legacions de la Institució d'Ensenyament Superior (si procedeix) i redacció de l'informe expert definitiu.

Avaluacions amb visita i entrevistes (renovacions de plans d'estudi)

 • Sessió formativa
 • Anàlisi individual del pla d'estudis, primera reunió de discussió i preparació de les preguntes per a les entrevistes.
 • Visita i entrevistes
 • Segona reunió de posada en comú i redacció de l'informe expert preliminar que incorpora l'anàlisi de les evidències, les entrevistes i la visita.
 • Tercera reunió per posar en comú les al·legacions de la Institució d'Ensenyament Superior (si procedeix) i redacció de l'informe expert definitiu.

Cada expert que participa en un panel té dret a rebre la remuneració següent1 per a cada acció desenvolupada en el marc de l’avaluació:


Remuneració de cadascuna de les accions

AccióImport
Reunió o visita o entrevistes (inclou l’anàlisi prèvia de la informació i consultes o aclariments posteriors derivades)250 €*
Reunió o visita o entrevistes de curta durada2 o derivades de reunions ja remunerades (inclou l’anàlisi prèvia de la informació i consultes o aclariments posteriors derivades) 50 €
Sessió de formació75 €

 

La formació i les reunions seran telemàtiques. Les visites i entrevistes podran ser presencials o telemàtiques. En cas necessari, l’AQUA es faria càrrec del cost dels desplaçaments i les dietes.

 

1 Imports aprovats al Comitè Director de l'AQUA el 29 de novembre del 2022.

2 D’aproximadament 1 hora de durada.

Com es pot ser membre d'un panel d'experts externs?

Per participar com a membre d'un panel d'experts externs cal inscriure's al formulari de captació de perfils d'experts.

Quan l'AQUA rebi la sol·licitud d'avaluació d'un pla d'estudis, es posarà en contacte amb els experts d'aquell àmbit temàtic per a nomenar el panel.