A Q U A

 

Textos Legals Versió 2 02-2019
3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractamentIdentificació i contacte del Responsable de Tractament.
AGÈNCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’ANDORRA
Av. Rocafort, 21-23 Ed. el Molí - AD600 ST. JULIÀ DE LÒRIA
NRT D-059888-N
+376 743 300
Contacte del DPD 
Finalitats del tractamentDescripció del tractamentLes finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla.
Termini de conservació
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent.
No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
DestinatarisDestinatari de la cessió
No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió
No es preveu cap cessió, excepte previsió legal.
Legitimació de la cessió
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dadesNo es produeixen.
Transferència internacionalNo es produeixen.
Encarregats de tractamentLes dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessadesQuins drets te?
Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a info@aqua.ad. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l’APDA: https://www.apda.ad/ca
Possibilitat de reclamar davant de la APDAAixí mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la APDA: https://www.apda.ad/ca C/ Dr. vilanova, 15-17 (planta -5), Andorra la Vella, Andorra Tel: +376 808115