Presentació

L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) és una institució de dret públic que té com a finalitat garantir la qualitat de l'educació superior que es desenvolupa a Andorra. Està regulada per la normativa següent:

L'òrgan rector de l'AQUA és el Comitè Director (vegeu Estructura) i està format per representants del Consell General, del Ministeri encarregat de l'ensenyament superior, dels rectors i els estudiants de les universitats del país, del sector privat i per un expert internacional en qualitat de l'ensenyament superior.

La Comissió d'Avaluacions (vegeu Estructura) s'encarrega d'acreditar les avaluacions per l'aprovació (ex ante) dels plans d'estudi, les avaluacions per la renovació (ex post) dels plans d'estudi, i també les modificacions substancials de plans d'estudi. A banda d'això, altres funcions que també corresponen a la Comissió d'Avaluacions són la d'acreditar l'experiència laboral del personal docent i proposar millores a les guies, criteris i protocols d'avaluació. 

Pel que fa als membres de la Comissió d'Avaluacions, aquesta es compon de la persona que exerceix la direcció de l'AQUA i d'un mínim de dos membres vocals amb una trajectòria reconeguda en l'àmbit de l'ensenyament superior a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. En aquest sentit, és el Comitè Director l'òrgan encarregat de nomenar als membres de la Comissió d'Avaluacions per un període renovable de quatre anys. 

La Comissió d'Apel·lacions (vegeu Estructura) és l'òrgan encarregat de resoldre els recursos administratius interposats contra les resolucions de la Comissió d'Avaluacions o contra altres resolucions emeses per l'AQUA. Aquesta està formada per l'alt càrrec del departament encarregat de l'ensenyament superior, un expert internacional membre del Comitè Director i l'estudiant que representa els estudiants de la Universitat d'Andorra i membre del Comitè Director. 

L'AQUA està afiliada a l' European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), i és membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), de la Copernicus Alliance i del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES). 

MISSIÓ

La missió de l'AQUA és promoure la qualitat de l'educació superior a Andorra amb l'exigència permanent de la qualitat i el rigor derivada de les demandes socials i laborals.

 

VISIÓ

El sistema d'avaluació és l'eina per la millora contínua de l'educació superior, prenent com a referència les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

L'AQUA pretén ser una agència àgil, propera i creativa, que actuï com a plataforma de transformació en coordinació amb les principals institucions vinculades a l'ensenyament superior d'Andorra. 

 

VALORS

El Codi ètic de l’AQUA defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones que hi col·laboren:

 • Independència
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Col·laboració i treball i en equip.
 • Innovació i resiliència
 • Sostenibilitat
 • Identitat

Test accordion

Funcions

Les funcions de l'AQUA són:

 1. L'avaluació, acreditació i certificació de la qualitat dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i dels diferents processos que poden afectar als centres d'ensenyament superior, amb especial atenció en el marc de l'espai europeu de la qualitat. 
 2. L'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats. 
 3. La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l'avaluació de la qualitat, en els àmbits de l'ensenyament superior i la recerca en línia amb els estàndards europeus i internacionals. 
 4. L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels processos d'avaluació, de certificació i acreditació del sistema d'ensenyament superior. 
 5. L'emissió d'informes d'avaluació adreçats als centres d'ensneyament superior, a l'Administració educativa, als agents socials i a la societat en general. 
 6. L'assessorament de l'Administració educativa, dels centres d'ensenyament superior i d'altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions.
 7. L'establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres agències estrangeres que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, d'acreditació i de certificació. 
 8. La creació, modificació o supressió de taxes i preus públics, corresponent-i així mateix la seva gestió i cobrament, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 
 9. Aquelles altres funcions derivades de la seva activitat o que li siguin delegades per llei.