6 Jul 2021 - 8:30am

Actualització de la Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis

L'AQUA ha posat al dia la Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis, a la qual ha actualitzat el marc normatiu i ha aplicat millores en la redacció dels criteris d'avaluació. El nou contingut ha estat validat al Grup de Treball sobre Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra i ha estat aprovat pel Comitè Director de l’AQUA.

El sistema d'avaluació és l'eina per adaptar l'ensenyament superior al marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), i ha de tendir a la millora contínua dels seus processos en l'ensenyament superior. L’avaluació per aprovar plans d’estudis constitueix una avaluació ex ante de nous ensenyaments. El seu objectiu és garantir que la previsió teòrica dels plans d’estudis sigui sòlida i coherent, tenint en compte els requeriments de l'EEES, el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior (MATES) i la normativa andorrana en matèria d'ensenyament superior, així com les tendències i característiques de l’àmbit disciplinari. El procés d'avaluació extern parteix de la memòria de pla d’estudis elaborada per les institucions d’ensenyament superior (IES), la qual és avaluada per un panel d’experts externs. El resultat se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb resultat favorable o desfavorable. La Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis ho explica pas per pas.