20 Jul 2020 - 2:00pm

Reglament de panels d’experts per a les avaluacions de l’AQUA

El Reglament de panels d’experts per a les avaluacions de l’AQUA estableix el procediment i els criteris per a la selecció dels membres dels panels d'experts que participen en l'avaluació de titulacions d'ensenyament superior.

Les funcions dels panels d'experts són:

  1. Aportar coneixements i experiència pròpia d’un àmbit de coneixement per valorar l’assoliment dels estàndards i criteris d’avaluació.
  2. Fer, si escau, una visita a les instal·lacions de les institucions d’ensenyament superior o entrevistes amb els agents implicats.
  3. Redactar els informes experts.
  4. Altres funcions encomanades per la Comissió d’Avaluacions o pel Comitè Director.