19 Jul 2021 - 1:30pm

Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra

Decret 63/2021, del 24-2-2021 pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

L’AQUA desenvolupa l’assegurament extern de la qualitat de l’ensenyament superior mitjançant l’avaluació i acreditació de la qualitat dels ensenyaments, dels centres, del professorat així com de l’activitat de recerca. Les avaluacions es podran fer mitjançant la signatura d’acords de col·laboració amb altres agències de qualitat de l’entorn europeu.

L’avaluació i l’acreditació de la qualitat dels ensenyaments es focalitzen en les titulacions estatals d’ensenyament superior i consideren tot el cicle de vida dels plans d’estudi: l’aprovació, la modificació i la renovació.

L’avaluació i l’acreditació del professorat consisteixen a valorar la seva experiència professional així com qualsevol altre complement a la seva formació que l’habiliti per a l’exercici de les tasques de docència en ensenyaments estatals. Es pot, així mateix, portar a terme altres avaluacions del curriculum vitae o dels mèrits o de la tasca del professorat avaluat.

L’avaluació i l’acreditació de la recerca es focalitzen en els processos per fomentar o desenvolupar la recerca. També es poden avaluar altres processos i resultats relacionats amb la recerca.

Els criteris i els procediments per a l’avaluació del professorat i de la recerca es defineixen més exhaustivament en les guies d’avaluació.