20 Jul 2020 - 6:00pm

Reglament de funcionament de la Comissió d’apel·lacions

Les funcions de la Comissió d’apel·lacions són:

  1. Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
  2. Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
  3. Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director