4 Oct 2017 - 1:00pm

Procés de renovació de plans d'estudis

La vigència dels plans d'estudis estatals és de 6 cursos, segons el Reglament d’ordenació de les titulacions universitàries estatals, publicat al BOPA núm. 23 (21 d’abril de 2010). Per a renovar els plans d'estudis cal un informe positiu per part de l’AQUA, seguint els estàndards i directrius de qualitat de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.
En base a aquest marc de referència, l’objectiu d’aquest document és orientar el procés de renovació de les titulacions.