23 Feb 2017 - 6:00pm

Memòria d'activitats 2016

Durant aquest període s’ha tramitat la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’agència de qualitat de l’ensenyament superior d’Andorra (AQUA), que planteja canvis estructurals en la línia d’assegurar la independència, transparència, professionalitat i reconeixement internacional de l’AQUA 

Les activitats destacades durant aquest període són:

  • El desenvolupament, per primera vegada, de l’avaluació de titulacions de la Universitat d’Andorra (UdA) per renovar-ne l’acreditació. Aquest procés, en no tenir precedents a Andorra, ha anat acompanyat d’una reflexió conjunta entre els agents implicats amb la finalitat de crear un procés propi d’avaluació de la qualitat dels ensenyaments ajustat al context andorrà.
  • L’esforç per sistematitzar processos i establir criteris que permetin madurar i consolidar l’avaluació de l’ensenyament superior a Andorra
  • La consolidació dels vincles de cooperació internacional existents (entre ewls quals destaquen l’ENQA i l’AQU Catalunya), i l’inici de noves col·laboracions amb agències i actors relacionats amb la gestió de la qualitat a l’EEES (entre les quasl destaquen les aliances amb l’Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, per la trajectòria compartida en temes del Pirineu, i la participació a les reunions de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitaria –REACU- .