30 Maig 2022 - 10:00am

La inserció laboral el 2021 de les persones titulades a Andorra. Titulats de formació professional el 2017 i el 2020

La formació professional té una orientació essencialment professionalitzadora i és imprescindible conèixer l’impacte real que té la integració dels seus titulats en el mercat laboral.

En aquest sentit, és necessari dotar-se d’elements que permetin obtenir informació i dades rigoroses per adaptar o desenvolupar polítiques i estratègies en aquest àmbit.

Des del ferm compromís amb la millora contínua, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior juntament amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) col·laboren, des de fa 5 anys, en el desenvolupament d’un estudi que persegueix l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la inserció laboral dels titulats de la formació professional a Andorra i en la qualitat d’aquests estudis.

L’Informe que teniu a mans, La inserció laboral el 2021 de les persones titulades a Andorra: titulats de formació professional el 2017 i el 2020, és una eina que permet, per una banda, avaluar l’adequació del perfil dels titulats a la demanda del mercat laboral; i també, permet continuar avançant en la millora de la qualitat de la formació que reben els estudiants.

Aquest estudi es realitza periòdicament amb la voluntat d’obtenir resultats que mostrin l’evolució de les dades; per, si escau, desenvolupar accions que facin incrementar el nivell d’inserció laboral i/o millorar la qualitat de la formació rebuda.

La població estudiada correspon als titulats de les promocions 2016-2017 i 2019- 2020 la qual cosa aporta una visió de la inserció laboral després de l’obtenció de la titulació i quatre anys després.