25 Aug 2020 - 11:00am

Guia d'avaluació per modificar plans d'estudis

Les modificacions de plans d'estudis tenen l'objectiu de mantenir actualitzats els plans d'estudis aprovats i poden estar motivades per un procés d’avaluació, per un canvi en les metodologies docents o el model educatiu i per una actualització del contingut, entre altres motius. Es poden classificar en: modificacions no substancials o modificacions substancials.

D’acord amb l’article 9 de la Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, els plans d’estudis estatals són dissenyats per les institucions d’ensenyament superior (IES) i són aprovats pel Govern amb l’acreditació prèvia de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). L’article 26 del Decret pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions d’ensenyament superior estatals (publicat al BOPA núm. 91, del 15-7-2020) estableix que les modificacions substancials de plans d’estudis conduents a títols estatals requereixen una acreditació prèvia de l’AQUA.

L’objectiu d’aquest document és orientar el procés d’avaluació de les modificacions de plans d’estudis estatals d’ensenyament superior.