15 Apr 2021 - 11:30am

Guia d'avaluació del personal docent

La Llei 14/2018, del 21 de juny, de l’ensenyament superior, publicada al BOPA núm. 44 (18 de juliol del 2018) i, en especial, l’article 22, El personal docent i investigador, indica que per exercir amb responsabilitat plena la docència per a l’obtenció d’un títol de diploma professional avançat, de bàtxelor o de màster, el professorat ha d’estar en possessió d’un títol de màster o de doctor, i, en el cas de la docència per a l’obtenció d’un títol de doctor, el professorat ha d’estar en possessió d’un títol de doctor. De la mateixa manera, l’article 22.6 estableix el següent:

“6. Per impartir determinades unitats d’ensenyament, assignatures o parts d’assignatures, les universitats i les altres institucions d’ensenyament superior poden contractar professionals que, sense complir els requisits establerts en l’apartat anterior, reuneixin els mèrits necessaris per desenvolupar correctament la tasca docent. Aquests professionals requeriran un informe previ de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra que els acrediti com a professorat que pot desenvolupar l’activitat docent.”

La Guia d'avaluació del personal docent estableix el procediment per a que les universitats puguin tramitar aquesta acreditació.