31 Jan 2023 - 8:30am

Guia d'avaluació per aprovar plans estratègics de noves IES privades

L'AQUA vetlla per la qualitat de l'ensenyament superior a Andorra amb l'exigència permanent de qualitat i rigor derivada de les demandes socials i laborals. El sistema d'avaluació és l'eina per adaptar l'ensenyament superior al marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), i ha de tendir a la millora contínua dels seus processos en l'ensenyament superior. L’AQUA té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l'ensenyament superior, d'acord amb els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG) i en coordinació amb les institucions d'ensenyament superior.

En base al Reglament, del 4 de maig de 2022, d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema d’ensenyament superior d’Andorra, i a les seves modificacions subseqüents, les universitats o altres institucions d’ensenyament superior privades que es vulguin instal·lar a Andorra, hauran de presentar un pla estratègic que serà avaluat per l’AQUA.

L’avaluació de plans estratègics d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior (IES) privades consisteix en una avaluació del projecte presentat pels seus promotors. El procés d’avaluació extern se sintetitzarà en un informe argumentat amb un resultat favorable o desfavorable, establint punts forts i propostes de millora.