6 Jul 2021 - 8:30am

Guia d'avaluació per aprovar plans d'estudis

L'AQUA vetlla per la qualitat de l'ensenyament superior a Andorra amb l'exigència permanent de qualitat i rigor derivada de les demandes socials i laborals. El sistema d'avaluació és l'eina per adaptar l'ensenyament superior al marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), i ha de tendir a la millora contínua dels seus processos en l'ensenyament superior. L’AQUA té com a objectius avaluar, acreditar i certificar la qualitat de l'ensenyament superior, d'acord amb els estàndards i les directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG) i en coordinació amb les institucions d'ensenyament superior.

L’avaluació per aprovar plans d’estudis constitueix una avaluació ex ante de nous ensenyaments. El seu objectiu és garantir que la previsió teòrica dels plans d’estudis sigui sòlida i coherent, tenint en compte els requeriments de l'EEES, el Marc andorrà de titulacions d'ensenyament superior (MATES) i la normativa andorrana en matèria d'ensenyament superior, així com les tendències i característiques de l’àmbit disciplinari. El procés d'avaluació extern parteix de la memòria de pla d’estudis elaborada per les institucions d’ensenyament superior (IES), la qual és avaluada per un panel d’experts externs. El resultat se sintetitza en un informe argumentat vinculant amb resultat favorable o desfavorable.