Qualitat dels ensenyaments

L'avaluació externa de la qualitat de les titulacions estatals s'estableix en diferents moments, segons el Decret del 14-04-2010 pel qual s’aprova el reglament d’ordenació de les titulacions universitàries estatals:

A la web del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra podeu trobar la legislació andorrana relacionada amb l'ensenyament superior, en concret:
- L’ordenació de l’ensenyament superior i el Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior
- Els centres d’ensenyament superior
- L’establiment de títols i l’aprovació de plans d’estudis de titulacions estatals
- El reconeixement acadèmic i professional de títols, i convalidació de períodes d'estudis
- L’expedició, edició i registre de títols i del Suplement Europeu al Diploma
- Els convenis en matèria d'educació i avaluació de la qualitat de l'ensenyament.
 

Aprovació de plans d'estudis

​​Els plans d’estudis son aprovats per decret de Govern prèvia acreditació per part de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.
Cada universitat elabora els seus plans d’estudi a partir dels requisits fitxats en el Decret d’establiment del títol. Els plans d’estudis planifiquen i distribueixen els continguts d’aprenentatge al llarg de cada període docent, temporitzen les activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació corresponents, i assigna a cada un d’aquests continguts, agrupats en matèries, assignatures o blocs temàtics el seu valor en crèdits europeus.

Podeu consultar el procés d'aprovació dels plans d'estudis aquí.

La vigència dels plans d’estudis serà de sis cursos acadèmics, si no s’estipula altrament en el Decret d’establiment del títol.

Per sol·licitar l'acreditació de plans d'estudis, podeu escriure a: info@aqua.ad 
 

Modificació de plans d'estudis

Les modificacions d’un pla d’estudis seran aprovades per la universitat, en la forma que determinin els seus estatuts o normes d’organització i funcionament. Posteriorment, aquestes propostes de modificació seran notificades al ministeri competent i a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra perquè les acrediti.

Per sol·licitar la l'acreditació de plans d'estudis, podeu escriure a: info@aqua.ad 
 

Renovació de l'acreditació de plans d'estudis

Els plans d’estudis aprovats tenen una vigència de 6 cursos. Per renovar-ne l'acreditació cal una avaluació per part de l'AQUA, seguint els estàndards i directrius de qualitat de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Un cop avaluats, l’AQUA proposarà el manteniment del pla d’estudis, la modificació o l’extinció del pla d’estudis com a pla conduent a un títol estatal.

Podeu consultar el procés de renovació dels plans d'estudis aquí.

Per sol·licitar la renovació de plans d'estudis, podeu escriure a: info@aqua.ad