Estructura

COMITÈ DIRECTOR

El Comitè Director és l’òrgan de govern col·legiat de l’AQUA.

Està format per:

 • Sr. Ferran Costa, president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a president del Comitè Director. 
 • Sra. Sandra Codina, vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General
 • Sra. Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació i Ensenyament Superior
 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra
 • Sr. August Climent, rector de la Universitat Oberta la Salle
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra.
 • Sr. Jordi Garcia, estudiant de la Universitat Europaea.
 • Sra. Pilar Escaler, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
 • Sr. Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 • Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA. Actua com a secretària del Comitè Director

 

DIRECCIÓ

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics.

Marta Fonolleda Riberaygua és la directora de l'AQUA. Va ser nomenada com a directora pel Consell General, en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016.

Marta Fonolleda Riberaygua és doctora en educació ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i professora associada al Dep. de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat. Durant els últims 14 anys ha participat en tasques de docència, recerca, innovació educativa i transferència de coneixement en els camps de l’educació científica, l’educació ambiental i per a la sostenibilitat i l’educació del consum.
 

EQUIP TÈCNIC

Resma Punjabi és la tècnica de qualitat de l'AQUA.

 

COMISSIÓ D'AVALUACIONS

La Comissió d'avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent

Les funcions de la Comissió d'avaluacions són:

1. Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions següents:

 • Aprovació (ex-ante), renovació (ex-post) i modificacions substancials de plans d’estudi
 • Acreditació de l’experiència laboral del personal docent

2. Proposar millores a les guies, criteris i protocols d’avaluació per a que siguin considerats pel Comitè Director
3. Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director

La composició de la Comissió d'avaluacions és:

 • Dr. Josep Maria Rosanas Martí, professor emèrit del dep. de comptabilitat i control de l’IESE
 • Dr. Jose Ángel Domínguez Pérez, professor titular del dep. de matemàtiques de la Universidad de Salamanca
 • Dra. Marta Fonolleda, presidenta (directora de l'AQUA)

COMISSIÓ D'APEL·LACIONS

Les funcions de la Comissió d’apel·lacions són:      

 1. Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 2. Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 3. Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director  

La Comissió d’Apel·lacions està constituïda pels membres següents:

 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra