Estructura

COMITÈ DIRECTOR

El Comitè Director és l’òrgan de govern col·legiat de l’AQUA.

Està format per:

 • Sr. Ferran Costa, president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a president del Comitè Director. 
 • Sra. Sandra Codina, vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General
 • Sra. Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació i Ensenyament Superior
 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra
 • Sr. Antoni Noguero, rector de la Universitas Europaea IMF
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra.
 • Sr. Jordi Garcia, estudiant de la Universitat Europaea.
 • Sra. Roser Daban, representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
 • Sr. Martí Casadesús, catedràtic de la Universitat de Girona
 • Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA. Actua com a secretària del Comitè Director

 

DIRECCIÓ

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics.

Marta Fonolleda Riberaygua és la directora de l'AQUA. Va ser nomenada com a directora pel Consell General, en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016.

Marta Fonolleda Riberaygua és doctora en educació ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i professora associada al Dep. de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat. Durant els últims 14 anys ha participat en tasques de docència, recerca, innovació educativa i transferència de coneixement en els camps de l’educació científica, l’educació ambiental i per a la sostenibilitat i l’educació del consum.
 

EQUIP TÈCNIC

Isaac Galobardes és tècnic superior de qualitat de l'AQUA. 
Paula Przybylowicz Vidal és tècnica de qualitat de l'AQUA. 
Lisa Cruz Lackner és tècnica de qualitat de l'AQUA. 
 

COMISSIÓ D'AVALUACIONS

La Comissió d'avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent

Les funcions de la Comissió d'avaluacions són:

1. Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions següents:

 • Aprovació (ex-ante), renovació (ex-post) i modificacions substancials de plans d’estudi
 • Acreditació de l’experiència laboral del personal docent

2. Proposar millores a les guies, criteris i protocols d’avaluació per a que siguin considerats pel Comitè Director
3. Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director

La composició de la Comissió d'avaluacions és:

 • Dr. Carles Solà Ferrando, catedràtic d'enginyeria química de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Albert Sangrà Morer, catedràtic d'educació de la Universitat Oberta de Catalunya 
 • Dra. Marta Fonolleda, presidenta (directora de l'AQUA)

COMISSIÓ D'APEL·LACIONS

Les funcions de la Comissió d’apel·lacions són:      

 1. Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 2. Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 3. Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director  

La Comissió d’Apel·lacions està constituïda pels membres següents:

 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Martí Casadesús, catedràtic de la Universitat de Girona
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra