Estructura

COMITÈ DIRECTOR

El Comitè Director és l’òrgan de govern col·legiat de l’AQUA.

Està format per:

 • Sr. Ferran Costa, president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General. Actua com a president del Comitè Director. 
 • Sra. Sandra Codina, vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports del Consell General
 • Sra. Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació i Ensenyament Superior
 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Miquel Nicolau, rector de la Universitat d’Andorra
 • Sr. August Climent, rector de la Universitat Oberta la Salle
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra.
 • Sr. Jordi Garcia, estudiant de la Universitat Europaea.
 • Sra. Pilar Escaler, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
 • Sr. Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
 • Sra. Marta Fonolleda, directora de l’AQUA. Actua com a secretària del Comitè Director

 

DIRECCIÓ

La funció de la direcció és coordinar el desenvolupament de les accions proposades pel Comitè Director per assolir les polítiques i els objectius estratègics.

Marta Fonolleda Riberaygua és la directora de l'AQUA. Va ser nomenada com a directora pel Consell General, en la seva sessió del dia 20 d’octubre del 2016.

Marta Fonolleda Riberaygua és doctora en educació ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i professora associada al Dep. de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat. Durant els últims 14 anys ha participat en tasques de docència, recerca, innovació educativa i transferència de coneixement en els camps de l’educació científica, l’educació ambiental i per a la sostenibilitat i l’educació del consum.
 

EQUIP TÈCNIC

Resma Punjabi és tècnica de qualitat de l'AQUA.
Paula Przybylowicz Vidal és tècnica de qualitat de l'AQUA. 
 

COMISSIÓ D'AVALUACIONS

La Comissió d'avaluacions és l'encarregada d'emetre els informes d'avaluació i acreditació de plans d'estudis i de personal docent

Les funcions de la Comissió d'avaluacions són:

1. Emetre i signar els informes d’avaluació i les acreditacions següents:

 • Aprovació (ex-ante), renovació (ex-post) i modificacions substancials de plans d’estudi
 • Acreditació de l’experiència laboral del personal docent

2. Proposar millores a les guies, criteris i protocols d’avaluació per a que siguin considerats pel Comitè Director
3. Les tasques que li siguin encarregades pel Comitè Director

La composició de la Comissió d'avaluacions és:

 • Dr. Josep Maria Rosanas Martí, professor emèrit del dep. de comptabilitat i control de l’IESE
 • Dr. Jose Ángel Domínguez Pérez, professor titular del dep. de matemàtiques de la Universidad de Salamanca
 • Dra. Marta Fonolleda, presidenta (directora de l'AQUA)

COMISSIÓ D'APEL·LACIONS

Les funcions de la Comissió d’apel·lacions són:      

 1. Resoldre els recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 2. Emetre informes de revisió dels recursos d’alçada interposats contra les resolucions de la Comissió d’avaluacions o contra altres resolucions emeses per l’AQUA
 3. Altres funcions que li siguin encarregades pel Comitè Director  

La Comissió d’Apel·lacions està constituïda pels membres següents:

 • Sr. Josep Areny, director del Departament de Sistemes Escolars, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals
 • Sr. Martí Casadesús, director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
 • Sr. Arnau Solé, estudiant de la Universitat d'Andorra