Banc d'experts externs de l'AQUA

 

Quin paper tenen els panells d'experts externs?

Segons els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG) els processos d’assegurament extern de la qualitat s’han de dur a terme per grups d’experts externs.

Els membres del panells d’experts acrediten la seva capacitat tècnica per a actuar com a experts externs a través de la seva experiència i formació. A més l’AQUA completa la seva formació en aquells aspectes específics necessaris per al desenvolupament de les avaluacions.

Els experts externs que participen en els panells d’experts externs realitzen l’avaluació de les diferents titulacions estatals d’Andorra (diplomes professionals avançats, bàtxelors d'especialització, bàtxelors, màsters i doctorats)

Per a cada procés d’avaluació es constitueix un panell específic d’experts externs que incorpora especialistes en l’àmbit concret de la titulació objecte d’avaluació.

Quin tipus de perfils se seleccionen?

 • Personal acadèmic doctor, amb experiència acadèmica, docent d’investigació i/o gestió en l’àmbit de la titulació objecte d’avaluació
 • Estudiants d’una titulació d’ensenyament superior afí a l’àmbit de la titulació objecte d’avaluació
 • Professionals amb àmplia trajectòria en l’àmbit de coneixement de la titulació objecte d’avaluació

Quines tasques porten a terme els membres dels panells d'experts externs?

Els experts externs formaran part d’un panell per avaluar un pla d’estudis específic i hauran de:

 • Participar en una sessió formativa remunerada
 • Aportar coneixement i experiència pròpia d’un àmbit de coneixement per valorar l’assoliment dels estàndards i criteris d’avaluació.
 • Realitzar, si escau, una visita a les instal·lacions de les institucions d’ensenyament superior i/o entrevistes als agents implicats, en format presencial o virtual.
 • Redactar els informes experts.
 • Coordinar-se amb la resta de membres del panell d’experts, en format presencial o virtual.

La tasca del panell d’experts és puntual, és a dir, es porta a terme per a un servei concret.

Com són compensats els membres dels panells d'experts externs?

Tots els membres dels panells d’experts seran remunerats per la seva participació en la sessió formativa i les reunions realitzades incloent l'anàlisi individual del pla d'estudis i/o les entrevistes i visites realitzades (si procedeix); a mode d'orientació:

 • Avaluacions sense visita ni entrevistes (aprovacions de plans d'estudi)
  • Sessió formativa     
  • Anàlisi individual del pla d'estudis i primera reunió de discussió i posada en comú amb la resta de membres del panell per tal de redactar l'informe expert preliminar
  • Segona reunió per posar en comú les alegacions de la Institució d'Ensenyament Superior (si procedeix) i redacció de l'informe expert definitiu.
 • Avaluacions amb visita i entrevistes (renovacions de plans d'estudi)
  • Sessió formativa
  • Anàlisi individual del pla d'estudis, primera reunió de discussió i preparació de les preguntes per a les entrevistes.
  • Visita i entrevistes
  • Segona reunió de posada en comú i redacció de l'informe expert preliminar que incorpora l'anàlisi de les evidències, les entrevistes i la visita.
  • Tercera reunió per posar en comú les alegacions de la Institució d'Ensenyament Superior (si procedeix) i redacció de l'informe expert definitiu.

Cada membre del panell té dret a rebre la remuneració següent per a cada acció desenvolupada en el marc de l’avaluació:

La formació, les reunions, les visites o entrevistes seran per videoconferència.

En cas necessari, l’AQUA es faria càrrec del cost dels desplaçaments i les dietes.
 

Com es pot ser membre d'un panell d'experts externs?

Per formar part del banc d’experts externs de l’AQUA s'ha d'enviar en correu electrònic adjuntant el CV a info@aqua.ad

Quan l'AQUA rebi la sol·licitud d'avaluació d'un pla d'estudis, es posarà en contacte amb els experts d'aquell àmbit temàtic per a nomenar el panell.

Propers nomenaments

Actualment, l'AQUA està cercant experts per avaluar una titulació en l'àmbit de les energies renovables per al desenvolupament sostenible. Per optar a ser membre d'aquest panell, envia el teu CV a info@aqua.ad abans del 28 de juliol del 2020