Funcions

Les funcions de l'AQUA són:

  1. L’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat de l’ensenyament superior que condueix a títols oficials i dels processos dels centres on s’imparteix, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
  2. L’avaluació, acreditació i certificació de l’activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats.
  3. La definició de directrius, criteris i indicadors per a l’avaluació de la qualitat, en els àmbits de l’educació superior i la recerca, en la línia dels estàndards internacionals.
  4. L’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels models d’avaluació, de certificació i d’acreditació.
  5. L’assessorament de l’Administració educativa, dels centres d’ensenyament superior i d’altres institucions en l’àmbit propi de les seves funcions.
  6. L’establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració.