Funcions

Les funcions de l'AQUA són:

  1. L'avaluació, acreditació i certificació de la qualitat dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i dels diferents processos que poden afectar als centres d'ensenyament superior, amb especial atenció en el marc de l'espai europeu de la qualitat. 
  2. L'avaluació, acreditació i certificació de l'activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats. 
  3. La definició de les directrius, dels criteris i dels indicadors per a l'avaluació de la qualitat, en els àmbits de l'ensenyament superior i la recerca en línia amb els estàndards europeus i internacionals. 
  4. L'elaboració d'estudis per a la millora i la innovació dels processos d'avaluació, de certificació i acreditació del sistema d'ensenyament superior. 
  5. L'emissió d'informes d'avaluació adreçats als centres d'ensneyament superior, a l'Administració educativa, als agents socials i a la societat en general. 
  6. L'assessorament de l'Administració educativa, dels centres d'ensenyament superior i d'altres institucions en l'àmbit propi de les seves funcions.
  7. L'establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració amb altres agències estrangeres que tinguin atribuïdes funcions d'avaluació, d'acreditació i de certificació. 
  8. La creació, modificació o supressió de taxes i preus públics, corresponent-i així mateix la seva gestió i cobrament, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 
  9. Aquelles altres funcions derivades de la seva activitat o que li siguin delegades per llei.