Qualitat del professorat

Segons Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior:

  • per exercir docència en bàtxelors o màsters el professorat ha d’estar en possessió d’un títol de màster o superior
  • per poder ser docent i/o dirigir projectes de recerca en un programa de doctorat, el professorat ha de ser doctor

Les universitats, però, poden contractar professionals que no compleixin aquests requisits però que tinguin una acreditada experiència en l’àmbit laboral corresponent. Aquesta contractació, requereix d’una acreditació prèvia per part de l’AQUA. És responsabilitat de cada universitat sol·licitar aquesta acreditació abans de començar l’activitat docent.

Per al professorat que no tingui un títol de màster però sí que tingui una llicenciatura pre Bolonya que correspongui al nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d'Ensenyament Superior (MATES), no caldrà sol·licitar l’avaluació