Presentació

L'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) és una institució de dret públic que té com a finalitat garantir la qualitat de l'educació superior que es desenvolupa a Andorra. Està regulada per la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

L'AQUA és membre afiliat de l' European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

MISSIÓ

La missió de l'AQUA és promoure la qualitat de l'educació superior a Andorra amb l'exigència permanent de la qualitat i el rigor derivada de les demandes socials i laborals.

VISIÓ

El sistema d'avaluació és l'eina per la millora contínua de l'educació superior, prenent com a referència les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

L'AQUA pretén ser una agència àgil, propera i creativa, que actuï com a plataforma de transformació en coordinació amb les principals institucions vinculades a l'ensenyament superior d'Andorra. 

VALORS

  • Independència, transparència, professionalitat i responsabilitat.
  • Col·laboració, participació i treball i en equip.
  • Innovació i adaptació al canvi.
  • Responsabilitat social i ambiental.

Test accordion

Funcions

Las funciones de AQUA son:

  1. L’avaluació, acreditació i certificació de la qualitat de l’ensenyament superior que condueix a títols oficials i dels processos dels centres on s’imparteix, en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior
  2. L’avaluació, acreditació i certificació de l’activitat de recerca bàsica i aplicada de les universitats
  3. La definició de directrius, criteris i indicadors per a l’avaluació de la qualitat, en els àmbits de l’educació superior i la recerca, en la línia dels estàndards internacionals
  4. L’elaboració d’estudis per a la millora i la innovació dels models d’avaluació, de certificació i d’acreditació
  5. L’assessorament de l’Administració educativa, dels centres d’ensenyament superior i d’altres institucions en l’àmbit propi de les seves funcions.
  6. L’establiment de vincles de cooperació i protocols de col·laboració.